ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Projekty

[su_document url=”https://pm10.ostroleka.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/Nasze-przedszkole-realizuje-projektu-pt.pdf”]

[su_document url=”https://pm10.ostroleka.edu.pl/wp-content/uploads/2019/12/REGULAMIN-AKCJI-3.pdf”]

Przedszkole młodych patriotów XII edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 marca 2019 r. do 30 października 2019r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole młodych patriotów” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:

 • Celem konkursu jest krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
 • Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1” do „10”. Warunkiem do otrzymania dyplomu „Przedszkole młodych patriotów” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 5 spośród 7 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu

 

Zadania konkursu: “Przedszkole młodych patriotów”

 1. Przeprowadzenie pogadanki pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 3. „Kto ty jesteś? Polak mały” – zorganizowanie przedszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, nagrań, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie przedszkolnego konkursu pieśni patriotycznych. Ocenia na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych, nagrań przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych. Ocena na podstawie sprawozdania, treści kodeksu przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie pogadanki nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu lokalnego. Ocena na podstawie sprawozdania, nagrania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Przedszkole młodych patriotów” (zadanie obowiązkowe).

 

PUNKT 1

Pani Anna Staszewska, aktywny słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrołęce oraz sekretarza samorządu seniorów –, gościła w naszym przedszkolu, aby przekazać dzieciom co oznacza w dzisiejszych czasach bycie patriotą?
Pani Anna przekazała cenne informacje dotyczące naszego patriotyzmu, dzieci z dużym zaciekawieniem słuchały to co ma do przekazania.

 

 

 

 

 

PUNKT 2

Plakat pt. „100 buziaków na 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości” został przygotowany przez wszystkich przedszkolaków z naszego przedszkola. Dzieci miały za zadanie ozdobić buźki w różnej formie plastycznej. Po skończonej pracy dzieci przykleiły buźki na duży baner.

 

PUNKT 3

We wtorek dn. 29.10.2019r. w grupie „Słoneczka” został przeprowadzony konkurs recytatorski pt. „Kto ty jesteś? Polak mały”. Dzieci zaprezentowały wiersze na temat patriotyzmu. Na zakończenie każdy otrzymał dyplom i mały upominek.

 

PUNKT 4

W konkursie „ Młody Bohater” wzięły udział dzieci z przedszkola w wieku 3, 4, 5 i 6 lat. Repertuar był bardzo zróżnicowany, od pieśni legionowych po współczesne piosenki, które w prosty sposób tłumaczą sens niepodległości. Każdy uczestnik oprócz gromkich braw, otrzymał pamiątkowy dyplom i słodycze.

PUNKT 5

Kodeks Postaw Patriotycznych został ułożony w naszym przedszkolu przez wspaniałą Kadrę Pedagogiczną. W jego stworzenie zaangażowane było  pięć nauczycielek z poszczególnych grup. Kodeks naszej społeczności przedszkolnej przedstawia się następująco:

KODEKS POSTAW PATRIOTYCZNYCH

 1. Aby nasze dzieci od najmłodszych lat uczyły się Polakami :
 • Wpajać wartości moralne i obyczajowe naszych przodków
 • Uczyć szacunku i uznania dla starszych ludzi
 • Przekazywać treści ukazujące piękno naszej ojczystej ziemi
 • Celebrować w naszym polskim duchu święta państwowe i religijne
 1. Uczyć dzieci szacunku do pracy
 • Powierzać dzieciom obowiązki dostosowane do ich wieku
 • Chronić od obcych wpływów, kłaść nacisk na nasze zwyczaje i obyczaje
 1. Pielęgnować wartości moralne, które pozwolą naszym dzieciom żyć według zasad, które praktykowali nasi przodkowie – Polscy Patrioci.

 

PUNKT 6
Grupa „Słoneczek” z Przedszkola Miejskiego nr 10 odwiedziła Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Dzieci z wielkim zaangażowaniem słuchały Pani, która opowiedziała im o naszym lokalnym patriotyzmie. Wykonały również wycinanki kurpiowskie, które następnie przykleiły do ramki. Na koniec dzieci zwiedziły muzeum, poznały różne przedmioty, którymi posługiwali się w dawnych czasach ludzie na kurpiach oraz zobaczyli stroje kurpiowskie.

W Przedszkolu Miejskim Nr 10 jest realizowany projekt

POCZTÓWKA Z PRZEDSZKOLA,

którego koordynatorem z ramienia Przedszkola jest Małgorzata Kania.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO
„POCZTÓWKA Z PRZEDSZKOLA”
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
Ideą wiodącą projektu „Pocztówka z przedszkola” jest propagowanie tradycyjnego sposobu przesyłania informacji w formie pocztówek i listów. Organizatorem projektu jest Przedszkole nr 6 w Lęborku wraz z autorką projektu Moniką Gumińską. Jest to projekt zasięgu ogólnopolskiego, w którym udział mogą wziąć wszystkie placówki przedszkolne oraz oddziały przedszkolne na terenie całego kraju.
II CELE PROJEKTU
Głównym celem projektu „Pocztówka z przedszkola” jest wymiana pocztówek i listów z innymi dziećmi na terenie całej Polski.
Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy będą mieli okazję do nawiązania kontaktu z dziećmi z innych placówek oświatowych, do promowania własnego regionu i przedszkola/placówki, a także poznawania innych miejscowości oraz kultury i tradycji ich mieszkańców.
III UCZESTNICY PROJEKTU
Uczestnikami projektu „Pocztówka z przedszkola” mogą zostać placówki przedszkolne/ oddziały przedszkolne na terenie całej Polski, których osoby reprezentujące posiadają konto na portalu społecznościowym „Facebook”. Chęć wzięcia udziału w projekcie można zgłaszać poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
IV WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROJEKTU
Warunkami przystąpienia do projektu „Pocztówka z przedszkola” są:
– zapoznanie się z dokumentami projektu: opisem projektu, regulaminem Projektu ogólnopolskiego „Pocztówka z przedszkola”, formularzem zgłoszeniowym (wszystkie dokumenty są dostępne do pobrania na oficjalnym profilu Facebook – link: https://web.facebook.com/groups/112016222792168/ );
– zgłoszenie do projektu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, wypełnionego oraz wysłanego na adres mailowy: pocztowkazprzedszkola@o2.pl;
Wypełniony formularz należy podbić pieczątką przedszkola, podpisać (koordynator projektu) wysłać (skan dokumentu) na adres pocztowy: pocztowkazprzedszkola@o2.pl do 10 września 2017 r. roku do godziny 00:00.
Uwaga!!!!
Z każdego województwa zostanie wybranych 5 placówek, które jako pierwsze dokonają rejestracji placówki do udziału w projekcie.
– zaakceptowanie regulaminu projektu;
– zgłoszenie chęci czynnego udziału w projekcie;
– wyrażenie zgody na publikację zdjęć na stronie projektu;
– w przypadku wysłania zdjęć, na których pojawi się wizerunek dzieci należy posiadać zgodę rodziców na publikację wizerunku dziecka (dokument zachowujemy w swojej placówce);
V REALIZACJA PROJEKTU
Uczestnik projektu zobowiązuje się do:
– przestrzegania regulaminu projektu;
– zapoznania się z listą uczestników projektu;
– wysyłania pocztówek tylko do placówek znajdujących się na liście zarejestrowanych uczestników;
– odsyłania pocztówek wszystkim placówkom, od których pocztówki otrzyma;
– stworzenia ekspozycji otrzymanych pocztówek na tablicy „Pocztówka z przedszkola” i zaprezentowania jej na stronie projektu.
Wysyłanie pocztówek rozpoczynamy w miesiącu wrześniu. Po zarejestrowaniu uczestników zostanie utworzona lista placówek, do których będzie można wysyłać pocztówki (lista placówek zostanie podzielona na województwa). Z każdego województwa zostanie wybrane po 5 placówek, które jako pierwsze dokonają rejestracji. Celem pośrednim jest, by każda placówka otrzymała przynajmniej 1 pocztówkę z każdego województwa Polski, a co za tym idzie należy wysłać co najmniej 16 pocztówek – do każdego województwa, by właśnie tyle otrzymać z powrotem. W swoich listach/kartkach opisujemy krótko swoją grupę i przedszkole, a także miejscowość w której mieszkamy. Oczywiście poza pocztówką/ listem można dołączyć „coś od siebie” – rysunki, zdjęcia itp. Z pewnością będzie to miły element zaskoczenia. Tematyka kartek i listów związana może być z obchodzonymi świętami lub ważnymi wydarzeniami przedszkolnymi.
Finalnym elementem projektu będzie stworzenie w każdej placówce mapy Polski „Pocztówka z Przedszkola” (przez każdego czynnego uczestnika projektu), sprawdzenie czy udało się otrzymać przynajmniej 1 pocztówkę z każdego województwa w Polsce oraz zaprezentowanie zdjęcia swojej mapy na stronie projektu. Na mapie zaznaczone zostaną miejscowości, z którymi nawiązano wymianę pocztową.
Na zakończenie projektu każdy uczestnik projektu zobowiązuje się do przesłania zdjęcia swojej mapy na adres mailowy: pocztowkazprzedszkola@o2.pl; lub na stronę projektu: https://web.facebook.com/groups/112016222792168/
VI TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
– projekt „Pocztówka z przedszkola” będzie realizowany w roku szkolnym 2017/2018 (od września 2017 r. do maja 2018 r.)
– rejestracja uczestników będzie miała miejsce w dniach od 04.09.2017 r. do 10.09.2017r.
– lista placówek zarejestrowanych do udziału w projekcie – 17.09.2017r.
– wysłanie certyfikatów udziału w projekcie nastąpi drogą elektroniczną do dnia 15.06.2018r.
VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 wszystkie pytania i sprawy dotyczące projektu należy kierować na adres mailowy projektu: pocztowkazprzedszkola@o2.pl;
– udział w projekcie jest bezpłatny, koszty wysyłania pocztówek ponoszą uczestnicy projektu we własnym zakresie;
– organizator projektu zastrzega sobie prawo do publikowania materiałów dotyczących przebiegu projektu (zdjęcia, teksty) na stronie projektu: https://web.facebook.com/groups/112016222792168/

W ramach projektu “Przedszkolak bezpieczny na drodze” w Przedszkolu Miejskim nr 10 zostały przeprowadzone zajęcia o tematyce związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym.
Celem zajęć było:

 • przygotowanie dzieci do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym,
 • poprawę bezpieczeństwa dzieci na drogach,
 • przybliżenie dzieciom w formie zabawowej tematyki związanej z ruchem drogowym,
 • uświadomienie dzieciom, że podejmowana tematyka dotyczy zarówno ich, jak i dorosłych.

Podjęte działania związane z promocją wśród dzieci zasad bezpiecznego poruszania się po drogach zostały uwiecznione na fotografiach. Wychowawczynie grupy otrzymały z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pomoce dydaktyczne, które zostały wykorzystane podczas zajęć. Opis z przeprowadzonych zajęć oraz zdjęcia zostały zgłoszone do konkursu związanego z Bezpieczeństwem Ruchu Drogowego nad którym patronat sprawują: CENTRUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO oraz The Walt Disney Company.