ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

CYFROWY SYSTEM EWIDENCJI – PAN LICZNIK

PAN LICZNIK – CYFROWY SYSTEM ZLICZANIA GODZIN

– Elektroniczny system ewidencji pobytu w Przedszkolu Miejskim Nr 10 obowiązuje wszystkie dzieci.

– Imienna karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

– Każdy rodzic otrzymuje dwie karty na dziecko nieodpłatnie.

– Przyjęcie karty rodzic potwierdza własnoręcznym podpisem.

– Zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

– Rodzic może wykupić dodatkowe karty w cenie 15 złotych lub tzw. pastylki w cenie 10 złotych. Chęć zakupu zgłasza się pracownikowi przedszkola.

– Zniszczenie, utrata Karty Dziecka obciąża użytkownika, rodzic / opiekun zobowiązany  jest do pokrycia kosztów karty w kwocie 15 zł.

– Po wejściu do placówki rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika PAN LICZNIK .

– Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu zabaw rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

– Zabrania się używania karty przez dzieci.

– Prawidłowe odczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

– W przypadku braku karty w chwili wprowadzenia lub odbioru dziecka, rodzic/prawny opiekun lub inna osoba upoważniona, zobowiązana jest powiadomić nauczyciela.

– Rodzic/opiekun jest zobowiązany do zgłaszania nieobecności dziecka przynajmniej dzień wcześniej lub do godziny 8:30 w danym dniu. Zgłoszenia nieobecności dokonuje się przez stronę internetową www.panel.panlicznik.pl lub przez dedykowaną aplikację na telefony komórkowe ,,Pan Licznik – dla rodzica”.

– Każdy rodzic/opiekun otrzymuje dostęp do panelu rodzica (indywidualny login i hasło), w którym zgłasza się nieobecność dziecka. Logowanie możliwe jest poprzez stronę internetową www.panel.panlicznik.pl lub przez dedykowaną aplikację na telefony komórkowe ,,Pan Licznik – dla rodzica”.