ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Wybieraj bezpieczną żywność – webinarium

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce zaprasza do udziału w webinarium realizowanym w związku z trwającą II edycją kampanii „Wybieraj bezpieczną żywność”.

Webinarium odbędzie się dnia 10 listopada 2022 r. w godzinach 17.30 – 18.30 na platformie „TEAMS”. Omówione zostaną m.in. tematy dotyczące higieny żywności w tym chorób przenoszonych drogą pokarmową oraz znakowania żywności z uwzględnieniem alergenów.

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGEwNThmOWItNzZlNi00MzYxLThmYWMtMTY1ZmIxMDliNzBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22cbe0b6a4-29c2-4378-8990-650e2e728074%22%2c%22Oid%22%3a%22b3de0f6e-f00b-41f7-8a54-ccb28b7c91dc%22%7d