ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022 r. – aktualizacja

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 11 marca 2022 r.1
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 195)
W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane
jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem
COVID-19.

Organizacja opieki w podmiocie:
 Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna, w miarę możliwości, przebywać w wyznaczonej
i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 Zaleca się, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych,
ci sami opiekunowie.
 W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe
(piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów.
W przypadku dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinnizapewnić,
aby dzieci ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni
zadbać o regularne czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.
 Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a także w czasie gdy dzieci nie przebywają
w sali, oraz w razie potrzeby również w czasie zajęć.
 W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która ograniczy
stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup
do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do
minimum kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej zaleca się stosowanie
przez nich maseczki (najlepiej chirurgicznej).
 Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów
przyprowadzających/odbierających dzieci do/z podmiotu w odniesieniu do pracowników
podmiotu, jak i innych dzieci i ich rodziców.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady
– 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy
czym należy przestrzegać środków ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk).
 W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za
zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków
ostrożności (min. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa). Należy ograniczyć dzienną
liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce
do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu od osób trzecich.
 Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby
zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe bez objawów infekcji
lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji
domowej.
 Rekomenduje się nie przyprowadzanie dziecka do podmiotu, jeżeli w domu przebywa osoba
w izolacji w warunkach domowych.
 Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
z zachowaniem środków ostrożności (m.in. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr
na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych
termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeślizaistnieje
taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 Jeśli pracownik podmiotu zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności),należy
odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem
minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 Rekomenduje się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie
na terenie podmiotu, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.
 W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca
się korzystanie z niego po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie
sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony
z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć
go przed używaniem.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
 Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk
oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe,
wchodzące do podmiotu.
 Rekomenduje się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zasłaniali
nos i usta przy pomocy maseczki.
 Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie
po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,
po skorzystaniu z toalety.
 Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego
do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy podmiotu w razie konieczności powinni
być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki,
a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych
u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
(tam, gdzie jest taka potrzeba również w języku ukraińskim).
 Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.
Gastronomia:
 Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów
przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów
wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to
niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni
i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia
i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych
oraz sztućców.
 Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym
rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł
po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem
detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.
 Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych,
w przypadku braku możliwości wysokotemperaturowego mycia sztućców w placówce.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu:
 Zaleca się, aby do pracy w podmiocie przychodziły jedynie osoby, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
 Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący)
pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
4 zdiagnozowania objawów chorobowych.
 Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
4
– Pracownicy/obsługa podmiotu, którzy podejrzewają u siebie COVID-19 nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i zapisać się na test przez stronę rządową:
https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-sie-na-test-na-koronawirusa, lub wykonać go w aptece:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/jak-zrobic-test-na-koronawirusa-w-aptece.
– Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus, a także obowiązujących
przepisów prawa.
– Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu
sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
– W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy stosować
się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*.
* Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

Główny Inspektor Sanitarny
wz. Krzysztof Saczka
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego

Załączniki – instrukcje:
– mycia rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-myc-rece-instrukcja-mycia-rak
– dezynfekcji rąk
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
– prawidłowego zakładania i zdejmowania maseczki
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
-wykaz produktów biobójczych
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
-zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f83687